Επιλογές

Πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα
Το Σ.Ε.Κ. για την επίτευξη των στόχων του έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων που διαχειρίζονται οι εμπλεκόμενες αρχές.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
  • Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet

  • Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων

  • Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής Συνοδευτικών Παραστατικών

  • Πληροφοριακό Σύστημα TAXISnet

  • Ηλεκτρονική Εφαρμογή VIES

  • Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών ELENXIS

  • Πληροφοριακό Σύστημα Ελληνικής Αστυνομίας Police on Line

  • Πληροφοριακό Σύστημα Λιμενικού Σώματος (EMSA, AIS, ΚΠΑ, Frontex-JORA)

  • Πληροφοριακή πλατφόρμα AFIS της OLAFΔιαχείριση ιστοσελίδας:
Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Πληροφορικής/ΣΕΚ

×